Documents a Espanya Acceptació de Recepció de Documentació - DIF Document de resposta del DIF en contestació a la carta en que es sol·licita permís per a iniciar el  tràmit d'adopció.  Currículum Text explicatiu dels aconteixements més importants a la vida de cadasqun dels  adoptants. Hauria d'incloure les dades de formació i estudis, vida laboral més  significativa, fets familiars més destacables, i en cas de parella, la historia més  rellevant de la rel·lació. També és convenient mencionar els motius per a optar per l'adopció i  justificar el moment que s'ha triat.  Recomanació Dues cartes d'amics per cada adoptant, recomanant als adoptants com a futurs  pares, en base al coneixement que d'ells tinguin. Es pot substituïr alguna de les  cartes per alguna personalitat que conegui als adoptants i estigui disposada a  signar la carta (batlle, mestre de l'escola del poble o del barri, mossen de la parroquia, etc.) Fotos Fotos de les façanes de la vivenda i de totes les habitacions. Fotos de reunions de familia, a on apareguin els adoptants i diversos  familiars i amics. Certificat Mèdic Certificat Mèdic oficial. Es pot comprar a qualsevol farmacia o al Col·legi de Metges de la provincia. L'emplena el metge de capçalera  de la Seguretat Social, o qualsevol altre col·legiat en un Col·legi de Metges en el que es pugui autentificar la signatura del secretari.   S'ha d'autentificar la signatura del metge al Col·legi de Metges Provincial i la del Secretari del Col·legi de Metges dabant Notari.  Finalment, cal apostillar el document al Col·legi de Notaris.  Proves de la SIDA Anàlisi sanguini amb especificació de la presència de HIV (Anticosos de la SIDA). Es pot sol·licitar a la Seguretat Social, o al  organisme autonòmic corresponent, ja que algunes parelles així ho han aconsseguit. En qualsevol centre d'anàlisi clínic el realitzen, a  un preu que volta les 10.000 PTA. (any 2000). S'ha d'adjuntar al imprés del certificat mèdic, per a que al emplenar-lo, s'incloeixi  menció a ell. Certificat d'Ingresos Certificat d'Ingresos expedit per l'Empressa. En el cas de treballadors per compte propi, Còpia de la Declaració de la  Renda, o del Impost de Patrimoni. En general, consisteix en algún document oficial que demostri la solvència  económica dels adoptants. En el cas de certificació de l'empressa, s'ha de tenir en compte que s'haurá d'autentificar la signatura, de manera que el signant  (normalment el Responsable de Personal o de Recursos Humans), haurà de prestar el seu DNI per a presentar-lo al Notari. En el cas de la Declaració de Renda, s'ha de presentar a l'Agència Tributaria un imprés Model 01, marcant la casella "Copia certificada  de la declaración". Al final del document, a on diu "Para ser presentada ante:", indicar "Adopción internacional (México)". Incloure les  etiquetes fiscals o fotocopia de DNI i registrar-ho. Aquest document es tramet a Madrid (triga 10 dies) i una vegada obtingut el  certificat, s'ha d'apostillar.  Partida Literal de Matrimoni Partida de Matrimoni que s'aconsegueix al Registre Civil. Partida Literal de Naixement Partida de Naixement que s'aconsegueix al Registre Civil. Certificat de Convivència Certificat de Convivència, expedit per l'Ajuntament de la localitat a on resideixen els adoptants. En cas de no poder aconseguir-lo,  substituir-lo per un certificat d'empadronament, també expedit pel mateix Ajuntament. DNI i Pasaport Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Tarjeta de Resident, i del Pasaport de cadasqun dels adoptants. Certificat de Penals L’imprès s'obté al Ministeri de Justícia.(model 790) IMPORTANT: Donat que el Certificat ha de tenir efecte l’extranger, necessita esser legalizat, pel que cal advertir-ho quan el solicitéu  a on us ho expedeixin. És important llegir la informació de la web del Ministerio de Justicia per a emplenar-ho correctament.   S'han de liquidar les taxes a qualsevol banc, caixa d'estalvis o cooperativa de crèdit col·laboradora en la recaptació tributaria (la  pràctica totalitat d'elles), i presentar-ho a la   Oficina Central de Atención al Ciudadano del Ministerio de Justicia Plaza de Jacinto Benavente, 3 Planta Baja 28012  Madrid (Horari: dilluns a divendres, de  9 a 17:30 h. ininterrompudament i els dissabtes, de 9 a 14 h.  A la jornada d'estiu, compresa entre  el 16 de juny i el 15 de setembre, l'horari serà de 8 a 15 h de dilluns a divendres i de 8 a 14 h els dissabtes)   Atenció telefònica: 902 007 214 o 918 372 295 Al emplenar-lo s'ha d'especificar que es necessita per a una ADOPCIÓN INTERNACIONAL (MÉXICO). Una vegada segellat, s'ha de  portar al Tibunal de Justícia de la Comunitat Autónoma , per a la seva corresponent apostilla Escritures de la vivenda Tot i que no sigui estríctament necesari, en cas d'estar propietari de la vivenda, és molt convenient incloure una còpia autèntica de  les escritures de final d'obra, o de la compra de la vivenda. Es poden sol·licitar al notari que va protocolitzar les originals, i que  apareixerà a la portada de la carpeta de dites escritures. En el cas de no poder localitzar aquest notari, al Colegi de Notaris ens  poden informar de què notari ha asumit els seus protocols. Aceptació de Seguiment Document estil carta, autoritzant a l'autoritat estatal o autonòmica competent (típicament l'Institut per a l'Adopció de  la Comunitat Autònoma), a efectuar el seguiment de l'adopció. Certificat d'Idoneitat Informe Psicocial i Certificat d'Idoneitat, elaborat per l'entitat estatal o autonòmica competent, concertada o no, en base a les  entrevistes personals amb els adoptants i els documents aportats per ells. Típicament, les realitzarà l'Institut per a l'adopció, o una  fundació debudament autoritzada per ell. A Catalunya val 1.067€ (2011), a la resta de comunitats autònomes és gratis. El procés  d'entrevistes dura aproximadament un mes. L'elaboració del informe un altre mes més. En total, l'Administració dispossa d'un màxim  de vuit mesos per a aprovar o rebutjar aquests documents. A la pràctica, el volum de rebutjos no supera el 2%, aproximadament  (any 2000). Aquest document és el més temut i criticat pels adoptants, en part pel temps d'espera que conporta, i en part per les dures crítiques  sobre ell, que es publiquen habitualment en premsa o llibres especialitzats. En realitat, no pot estar sencill, doncs consisteix en  elaborar un document que les autoritats mexicanes faran servir per a coneixer als adoptants, i té que reflectir el màxim d'informació,  i el més verídica possible, sobre ells. Nosaltres recomanem tenir el màxim de franquesa a totes les entrevistes, comentar sense por qualsevol tema o dubte que tinguem  amb els asistents socials i els psicólegs, i parlar molt entre nosaltres, i amb ells, sobre totes les qüestions referents a l'adopció que  estem portant a terme. S'ha d'apostillar al Tribunal Superior de Justicia, tot i que normalment l'Institut per a l'Adopció ho farà per vosaltres.  Entrada d'un menor a Espanya Document expedit per la secció de Fronteres de la Direcció General de la Policía, amb els requisids necessaris per a introduïr un  menor adoptat a Mèxic, en territori espanyol. Aquest document s'ha de sol·licitar a Madrid, sigui per escrit, mijantçant una carta tipus  instància, o en persona. L'adreça a Madrid és: Dirección General de la Policía Sección Fronteras C/ General Pardiñas 90, 6ª Planta Teléfono 91 322 69 21 Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. S'ha d'apostillar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al C/ San Bernardo 45, al Departamento de Legalizaciones, Tel. 91 390 20  11 o 91 390 21 38   Acceptació període convivència Carta dels adoptants, acceptant explícitament tenir una estada amb el menor a Mèxic d'un mínim d'una setmana i un màxim de tres. És necessari tenir en compte que, en realitat, estarà, segurament, un període d'entre un mes i un  mes i mig. Recomanació dels avis Carta dels avis paterns i materns, acceptant explícitament fer-se càrrec del menor en cas necessari.  Informació del Municipi Prospestes informatius, un petit mapa o croquis, o algún document que informi breument de la situació geogràfica del municipi a on  resideixen els adoptants. Aquesta informació és la que conforma l’expedient que vostra autoritat central tramet pels  conductes oficials a les autoritats centrals a Mèxic. Primer passa per la Secretaría de Relaciones Exteriores pel seu registre, d’allà el trameten al  DIF Nacional per a la seva comprobació, i si tot está conforme es tramet al DIF Estatal triat. Al DIF Estatal té que passar per la comprobació del Comité Técnico de Adopciones qui decideix  acceptar l’expedient, demanar informació complementaria o rebutjar-lo. Només amb l’acceptació del Comité Técnico de Adopciones el vostre expedient entra en llista  d’espera i podéu esser assignats. Resulta molt pràctic enquadernar la informació en un d’aquests dossiers de plàstic que tenen  les tapes dures i les pàgines son com bosses a on es poden col·locar documents que es veuran  per les dues cares. Si teníu més d’una copia del expedient, és convenient que estiguin totes  enquadernades amb un sistema com aquest. La primera pàgina ha de ser l’índex de documents  amb els números de pàgina a on es troben. Acceptació de Recepció de Documentació - DIF Currículums dels adoptants Cartes de recomanació de dues persones per adoptant Fotos habitatge i família Certificats mèdics dels adoptants Proves de la SIDA dels adoptants Certificats d'Ingressos dels adoptants Partida literal de matrimoni dels adoptants Partides literals de naixement dels adoptants Certificat de convivència dels adoptants Documents d'identitat i passaports dels adoptants Certificats de penals dels adoptants Escriptures del habitatge dels adoptants Acceptació del seguiment del organisme espanyol competent per part dels adoptants Informe psicosocial i Certificat d'Idoneïtat dels adoptants Certificat de requisits per a l'entrada d'un menor a Espanya Acceptació del període de convivència per part dels adoptants Cartes d'acceptació dels pares dels adoptants (avis) Informació del municipi a on és l'habitatge Inici de la web Documentació necessària Enllaços a webs d'interés Directori  d'organismes competents El que passa a l'dopció internacional Bibliografia i estadístiques