Documents a Mèxic Sol·licitud d'Autorització per a iniciar el tràmit judicial Carta del DIF estatal dirigida a la Delegació Local de Migració, sol·licitant sen's concedeixi el permís per a iniciar la Demanda  d'Adopció Internacional.   És el primer tràmit de tots i convé fer-ho el més aviat possible.    Autorització de Migració per a iniciar el tràmit judicial  Abans de presentar al Jutjat Familiar corresponent la Sol·licitud de Demanda d'Adopció Internacional, és necessari aconseguir un  document (ofici) que ens autoritzarà a portar a terme l'esmentat procés judicial. Es sol·licita a la Delegació Local del Institut Nacional  de Migració. S'ha de presentar una carta sol·licitant el permís i pagar 1.519 Pesos (2002) mitjançant un imprès estándar SAT5 (per  triplicat) que es compra a les papereries (ATENCIÓ!! els quioscs del costat dels organismes els venen molt més cars). El DIF també  elaborarà una carta de sol·licitud i Migració pot demanar-li al DIF el vostre expedient per a revisar-ho.  Heu d'estar pendents de que no triguin molt en donar-vos-el doncs és imprescindible per a començar el procés. S'hauria de poder  elaborar en dos o tres dies, doncs cal la conformitat del DIF i se suposa que Migració revisa el nostre expedient, però s'ha de vigilar  doncs ha arribat a trigar DOS SETMANES en obtenir-se, amb el conseqüent endarreriment al procés.   ATENCIÓ!!! Aquest document és molt important i s'ha de conservar fins el final del procés. Al obtenir el passaport mexicà del/la menor, a la  Secretaria de Relacions Exteriors, és un dels documents que s'han d'aportar. Al formar part de la documentació judicial, s'ha de  demanar la DEVOLUCIÓ DE TOTS ELS DOCUMENTS en obtenir la Sentència en Ferm.     Demanda de Procés d'Adopció Internacional  Document dirigit al Tribunal Superior de Justícia sol·licitant l'obertura del tràmit d'Adopció Internacional. L'elaboren els advocats del  DIF i nosaltres el signem després de llegir-ho detingudament. És molt important revisar que totes les dades (noms, cognoms, adreces, etc.) estiguin correctes doncs en cas d'alguna discrepància es pot paralitzar tot el procés fins que s'aclareixi l'error.   En un termini d'uns dies us haurien d'assignar un dels Jutjats Familiars que tinguin a la ciutat.    Cèdula de Notificació Judicial  Document elaborat pel Jutjat Familiar que portarà el procés, informant a les parts implicades de l'obertura de la  Demanada, fixant data per a l'audiència (compareixença dels testimonis). Les parts implicades solen ser: Els adoptants (Actors judicials) El DIF estatal El tutor/a del/la menor, normalment la Directora de la Casa Hogar corresponent  El Delegació Local de Migració La Sala del Tribunal Superior de Justícia El Ministeri Públic (Fiscal)  Normalment els adoptants, el DIF i el Tutor han de signar davant l'actuari del jutjat la recepció del document i l'acceptació de la  diligència (tenen un termini de tres dies per a fer-ho, una vegada vençut el qual se suposa que NO estan d'acord), i la resta de parts  sols ho reben per a la seva informació. Sol·licitud de Sentència  Carta en la que es sol·licita que s'emeti sentència. Si no es sol·licita per escrit pot demorar-se mesos, segons la carrega de treball que tingui el Jutjat Familiar  corresponent.    Sentència  A la sentència apareixen les dades més rellevants del nostre expedient, les declaracions dels testimonis més o menys  resumides, i qualsevol altra informació que hagi estat aportada per alguna de les parts i el/la jutge decideixi que ha de constar a la sentència. El que apareguin les dades més importants del nostre expedient permet que es puguin tornar  quasi tots ells una vegada la sentència és ferma i sempre que s'hagi sol·licitat la seva devolució per escrit.   Sol·licitud d'Executòria  Carta a la que es sol·licita que s'emeti la sentència en Ferm. Una vegada que es publica la sentència, es notifica a les parts implicades (les mateixes que a la Notificació d'Actuació)  i s'espera la seva conformitat. Una vegada notificada la conformitat, s'executa la sentència, però també convé  sol·licitar-ho per escrit per a evitar demores per excés de carrega de treball.    Sol·licitud de Devolució de Documents  Carta a la que es sol·licita la devolució de tots els documents aportats durant el procés judicial. Els més importants són l'Autorització  de Migració i les Formes Migratòries FM3. El primer es necessita per a tramitar el passaport mexicà del/la menor, i el segon per a  passar el tràmit migratori a la sortida del país.    Copies Certificades de la Sentència  Tot i que de vegades la mateixa sentència ho especifica i el mateix jutjat s'encarrega de fer-les, per a evitar demores convé demanar- les quan es publiqui la sentència en ferm. Les copies les paguen els adoptants i la certificació (un segell que estampen en TOTES I  CADASCUNA DE LES PÀGINES de la sentència) de les copies també.   ATENCIÓ!!! La Secretaria de Relacions Exteriors de México DF demana una còpia CERTIFICADA COMPLETA DEL EXPEDIENT JUDICIAL. Així s'ha de demanar, com a mínim una còpia complerta certificada. Donat que l'Expedient Judicial té bastants pàgines, és convenient especificar  aquesta còpia l'abans possible. TOTES les copies s'han de demanar en format carta, perquè si no s'especifica les fan en format ofici (més gran) que a banda de ser  menys manejable NO l'acceptaran a Relacions Exteriors ni a d'altres organismes. Acta d'Adopció  Es sol·licita al Registre Civil corresponent a la inscripció del naixement original del/la menor.   Fins que no es té la Sentència Ferma no es pot sol·licitar.   Acta de Naixement Vella  Es sol·licita al Registre Civil a on es va inscriure la original.   Consten els cognoms i nom anteriors a l'adopció. Sols la poden sol·licitar els pares o tutors legals, de manera que segurament us trobareu amb una còpia que us donarà el DIF estatal  per a realitzar el tràmit i la resta de copies que necessiteu les haureu de sol·licitar una vegada tingueu l'Acta d'Adopció o la Sentència  en Ferm. Pot trigar tres o quatre dies tot i que de vegades la fan d'un dia per l'altre.  Si la inscripció original va ser posterior al naixement, es denomina EXTEMPORÀNIA, i cal més documentació per a gestionar, per  exemple, el passaport mexicà.   Acta de Naixement Nova  Es sol·licita al Registre Civil a on es va inscriure la original.   Consten els nous cognoms del/la menor (els vostres), i el nou nom si veu decidir canviar-ho. Només la poden sol·licitar els pares de manera que les copies que necessiteu les heu de sol·licitar una vegada tingueu l'Acta d'Adopció o la Sentència en Ferm. Pot trigar tres o quatre dies tot i que a veces la fan d'un dia per l'altre.    Apostilla de Sentència i Actes  Es sol·licita a la Delegació de la Secretaria de Govern del Estat.   Els documents apostillats son els que podeu necessitar en territori espanyol, sigui el Consulat Espanyol de México DF o en vostra  Comunitat Autònoma en retornar a Espanya. És prou cara en comparació amb Espanya (al menys a Chiapas), de manera que cal apostillar els documents ESTRICTAMENT  necessaris. D'altra banda convé no deixar-se algun sense apostillar doncs més tard serà un problema fer-ho. S'ha d' afinar. Normalment cal apostillar: Sentència en Ferm Acta d'Adopció Acta de Naixement Vella Acta de Naixement Nova És MOLT IMPORTANT que confirmeu, abans de marxar, a la vostra Comunitat Autònoma, i una vegada allà al Consulat Espanyol, els  documents que necessitareu apostillar, que seran TOTS aquells emesos per un organisme NO espanyol i que us demani algun  organisme espanyol. Poden trigar tres o quatre dies en tenir-les.    Passaport Mexicà  Es sol·licita a qualsevol Delegació de la Secretaria de Relacions Exteriors. Tot i que es pot demanar a la Delegació Local  del estat a on tramitem l'adopció, sol trigar molt més (a l'estat més de vint dies, i a México DF quatre o cinc).  IMPORTANT : Es obligatori anar a la presentació de la sol·licitud amb el/la menor. IMPORTANTÍSSIM : Tots els noms i cognoms, tant dels menors com dels adoptants, han de coincidir a tots els  documents. La Delegació Cuauhtémoc (Aldama i Mina s/n, Colònia Buena Vista Tel. 0155 35 77 65) de México DF funciona bastant bé i solen  complir el termini que indiquen, normalment cinc dies laborables. Si porteu la sol·licitud emplenada, el pagament dels drets fet  (imprès SAT5 per triplicat), i tots els documents que demanen, no necessiteu fer cua a la porta del edifici per a aconseguir impresos i  podeu passar directament a la finestreta especial per a adopcions. Tots els documents han d'estar originals o copies legalitzades, amb còpia en format carta. Tot i que al final no es quedaran tot, és  millor assegurar-se. Els documents a emplenar pels adoptants, s'han d'escriure en lletra majúscula i amb tinta negra. Els documents necessaris solen ser (confirmar per telèfon):   1. Sol·licitud de passaport mexicà, imprès OP-5. Es pot sol·licitar gratuïtament a qualsevol Delegació de la Secretaria de Relacions  Exteriors. El millor es aconseguir-ho mentre s'acaba el procés judicial i emplenar-ho amb calma.   2. Acta de naixement Nova. 3. Sentència i executòria certificades.   4. Permís per a efectuar el tràmit d'adopció, expedit per la Delegació Local de Migració del estat a on es tramità l'adopció. És el  primer document que es va sol·licitar en iniciar el procés, que es va adjuntar al expedient judicial, i que es va haver de  recuperar amb la devolució de documents. 5. Constància tutelar del/la menor, amb foto recent i menció dels cognoms anteriors i actuals, normalment expedida pel DIF o la  Directora de la Casa Hogar. Ha d'adjuntar còpia de la identificació (Targeta Censal) del signant. 6. Tres fotos recents del/la menor, de cara, sobre fons blanc, amb el cap descobert i sense ulleres. Mida de passaport (4,5cm x  3,5cm).   7. Passaports dels adoptants. 8. Formes Migratòries (FM3) dels adoptants. 9. Permís per a que el menor obtingui el passaport mexicà, imprès OP-7. Es pot sol·licitar gratuïtament a qualsevol Delegació de  la Secretaria de Relacions Exteriors. El millor es aconseguir-ho mentre s' acaba el procés judicial i emplenar-ho amb calma.   10. Imprès de pagament de drets SAT5 per triplicat. (Consultar model actual) Es pot comprar a la majoria de papereries. Es pot  emplenar i pagar a la majoria d'entitats bancàries, prèviament a la presentació de documents. 11. Expedient judicial complert i certificat. (Actualment no el sol·liciten - 2007)   12. Acta de naixement Vella. (Actualment no la sol·liciten - 2007)   13. Cartilla de Vacunació. (Actualment no cal si es presenta la Constància Tutelar - 2007) 14. Constància mèdica del/la menor, amb foto recent i menció dels cognoms anteriors i actuals, expedida pel Pediatra que va  tractar al menor. Ha d'adjuntar còpia de la identificació (Targeta Censal) i de la Cèdula Professional del signant. (Actualment no  cal si es presenta la Constància Tutelar - 2007)   Certificat de Conformitat  (Article 23 del Conveni de La Haya) Requisit necessari per a que les adopcions constituïdes en el marc del esmentat Conveni, puguin esser reconegudes a España i per  tant inscrites als Registres Civils espanyols. Aquest Certificat es demana a: Dirección General de Protección y Asuntos Consulares Dirección de Derecho de Familia Plaza Juárez 20 piso 27 Colonia Centro Delegación Cuauhtémoc 06010 D.F. Telèfon: 36-86-58-71 y 36-86-58-64 Visat per a entrar a España (Consulat de Mèxic) Posem com exemple el Consulat Español de Mèxic DF, però heu d’observar que depenent del estat en que s’hagi  constituït l’adopció, pot esser que us correspongui un altre consulat. Podéu veure la llista de la xarxa consular a  aquests link del Ministerio de Asuntos Exteriores.    Es requereix la compareixença personal dels interessats (AL MENYS UN DELS PARES ADOPTANTS). Els documents necessaris solen esser (confirmar per telèfon): 1. Pasaport del menor amb vigència mínima de 4 mesos. 2. Còpia del Informe d’Idoneïtat per a l’adopció, emés pel organ competent de la Comunitat Autònoma en la que tingui la seva  residència el reagrupant.  3. Document expedit pel Delegat o Subdelegat corresponent en el que consti que s’acompleixen els requisit exigits per l’article 42  del Reglament d’Extrangeria. 4. Document acreditatiu del vincle familiar (en aquest cas, ressolució del organ administratiu o judicial competent pel que es  constitueix l’adopció).  5. Acta de naixement del adoptat. 6. Certificat mèdic del adoptat. 7. Còpia dels pasaports dels pares adoptants. 8. Certificat de Conformitat. 9. Una fotografia de front, recent, a color amb fons en blanc, tamany pasaport, màxim de 35 mm d’ample per 45 mm d’alt i mínim de 26 mm d’ample per 32 mm d’alt. AQUEST VISAT ÉS GRATUÏT I S’HA DE PRESENTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ AMB UNA CÒPIA EN TAMANY CARTA.  L’estada a Mèxic pot durar entre dos i tres mesos, si no hi ha complicacions  especials. Normalment l'allotjament sol ser en algun hotel proper al DIF o als  jutjats. Si es pot llogar un apartament, millor, però a Mèxic no és tan normal com a  Espanya i la qualitat és molt variable depenent de la ciutat. Els desplaçaments que  no es puguin fer a peu, els haureu de fer en taxi. La majoria de ciutats mexicanes  (excepte la capital) són de força confiança, en comparació amb les espanyoles, i  hom es pot moure tranquil·lament. Als taxis es demana el preu al principi, però en  portar uns dies ja se sap quan valen els recorreguts i es pot discutir un preu  excessiu amb el taxista. En qualsevol cas, el millor és preguntar en el DIF sobre  aspectes de seguretat, preu de taxis o apartaments o hotels on allotjar-se. ATENCIÓ!!! Mèxic DF, la capital, és FORÇA PERILLOSA. En el millor dels casos haureu de  passar una setmana allà (per aconseguir el passaport mexicà i el visat per a entrar  a España). No és convenient sortir a passejar fora de les zones més cèntriques. De  nit no s'ha de passejar ni per les zones cèntriques. Sempre usar taxis de l’hotel  (turístics) o de "parades" (allà els anomenen "sitio"). No portar rés de valor a sobre.  Usar la caixa forta de l’hotel per als bitllets d'avió, diners i passaports. Anar en  metro és arriscat, tot i que molta gent hi va i no li passa rés, és millor que no us  arrisqueu. Sol·licitud d'Autorització per a iniciar el tràmit judicial Autorització de Migració per a iniciar el tràmit judicial Demanda de Procés d'Adopció Internacional Cèdula de Notificació Judicial Sol·licitud de Sentència Sentència Sol·licitud d'Executòria Sol·licitud de Devolució de Documents Còpies Certificades de la Sentència Acta d'Adopció Acta de Naixement Vella Acta de Naixement Nova Apostilla de Sentència i Actes Passaport Mexicà Visat del Consolat Espanyol Inici de la web Documentació necessària Enllaços a webs d'interés Directori  d'organismes competents El que passa a l'dopció internacional Bibliografia i estadístiques